loader image
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Özdemir Grup Anonim Şirketi (“Özdemir Grup” veya “Şirket”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin ürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerini yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi, Ücret politikasının yürütülmesi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak İş başvuru formları, müşteri bilgi formları, şirkete ibraz edilen muhtelif belgeler, şirkete iletilen posta ve e-postalar, çağrı merkezi, şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, şirketin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, istihdam şirketleri ve iş arama portalları, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları, parmak izi ve yüz tanıma sistemleri (yalnızca şirket yetkilisi) ile şirket araçlarındaki GPS, OGS, TTS vb. sistemler ve evrak-mail-yazılım kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi, Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kamu kurum/kuruluşlarına bilgi verilmesi, Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi; amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; Gerçek kişiler veya özel hukuk kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kuruluşları, tedarikçiler, topluluk grup şirketlerine aktarılabilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı iletebilirsiniz. Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra; ✓ Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir, ✓ Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.